Krise- og Kompetansesenteret

- Etnedal, Gran, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Lunner, Modum, Nord-Aurdal, Ringerike, Sigdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre

Artikler

116111 - Alarmtelefonen for barn og unge
Ring - selv om du er i tvil. Erfarne vakter betjener telefonen hver dag fra 15.00 til 8.00.
De fleste barn har det godt. De har en god familie og et godt hjem. Men noen barn opplever omsorgssvikt, overgrep og vold. Kjenner du et barn som lever under slike forhold? Eller lever du selv under slike forhold? Du kan ta kontakt med oss, og vi vil hjelpe deg.


ung.no - temasider: seksuelle overgrep
Hva er seksuelle overgrep? Seksuelle overgrep inkluderer:
Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre, påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.
Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter. Overgrep kan ramme alle typer barn og ungdom, og både gutter og jenter.
Ring hjelpetelefonen: 80057000 NÅ om du vil snakke med noen.


!sett grenser
En kampanje av og for unge jenter mot seksuell trakassering: Vi har fått nok. Nok av historier om jenter som blir klådd på, om pornobilder i klasserommet, om gymlærere som kikker på jentene i dusjen, osv, osv. Nok av at sånt får skje uten at noen griper inn, uten at noen noen gang forteller jenter noe annet enn at «slik er gutter, slik er verden, ikke noe å gjøre med, såpass får man da tåle blablabla». Vi bestemte oss for å lage kampanje fordi vi mener noe annet: Problemet heter seksuell trakassering. Når det skjer blant voksne er det faktisk forbudt ved lov. Det er ingen grunn til at unge jenter skal måtte finne seg i det. Det er på tide å gjøre noe! Bli med og sett grenser!


Landsforeningen for Voldsofre
Landsforeningen for Voldsofre skal arbeide for å hjelpe og støtte de som har vært utsatt for vold, og er påført skade av fysisk, psykisk og økonomisk art.
Den skal videre arbeide for og redusere bruken av vold, og herunder kartlegge omfanget av vold, arten av den og virkningen. Dette for å finne ut hvordan den best kan reduseres, og prøve å påvirke folkemeningen til å motvirke vold.
Foreningen er politisk uavhengig, og heller ikke avhengig av religiøse eller andre institusjoner, men forutsettes å samarbeide med alle det er naturlig å samarbeide med.


Ditt Vendepunkt
Tonna Brix startet i vinteren 2007 en voldsforebyggende og holdningsskapende kampanje mot vold i hjemmet, "Vendepunkt". Målet med kampanjen er å synliggjøre all slags vold i hjemmet og fjerne tabuer rundt å snakke om det. Kampanjen skal motivere til å tro på et vendepunkt.


Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS
NKVTS skal styrke kunnskap og kompetanse om vold og overgrep, flyktninger/tvungen migrasjon, katastrofer og traumatisk stress.


Voksne for barn
Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse.
Voksne for Barn er opptatt av at barn og unges interesser synliggjøres og at barn og unges psykiske helse ivaretas. Vi arbeider for at alle barn og unge i Norge skal få en omsorgsfull oppvekst preget av trygghet og trivsel.


ROS - Rådgivning Om Spiseforstyrrelser
ROS - Rådgivning om Spiseforstyrrelser er en interesseorganisasjon for alle som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende.


Dixi - ressursside for voldtatte
DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende, spre informasjon om senskader og følgeskader samt drive holdningskapende arbeid.


Nettportalen noabuse.no

Sidene gir en oversikt over hjelpeapparatet mot seksuelle overgrep, familievold og rusmisbruk. Ressurser på nett, omhandler temaene angst, spiseforstyrrelser, selvmord m.m. Hovedoppgaven er å synliggjøre faglige instanser, avisstoff, og temastoff.


Stine Sofies Stiftelse - barnerett.no
Stine Sofies Stiftelse skal bekjempe voksnes vold og overgrep mot barn. Dette gjør vi ved å forebygge og avdekke vold, ivareta det voldsutsatte barne og dets pårørende, og styrke deres rettsikkerhet gjennom å påvirke myndighetene. Vi bruker våre og andres erfaringer med det verst tenkelige for å hindre at andre skal oppleve det samme.


Redd Barna
Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at barn skal leve et verdig liv - uansett hvem de er og hvor de bor.

Du er her: Startsiden