Krise- og Kompetansesenteret

- Etnedal, Gran, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Lunner, Modum, Nord-Aurdal, Ringerike, Sigdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre

Artikler

Reform - Ressurssenter for menn
Reform skal:
- Bistå menn som er i en vanskelig livssituasjon
- Bidra til å bedre menns levekår og livskvalitet
- Øke menns reelle valgmuligheter og bidra til å ivareta og utvikle mangfoldet i menns liv
- Dokumentere og formidle kunnskap om menns livssituasjon


utsattmann.no - Du er ikke alene!
Mange menn har opplevd seksuelle overgrep. Flere av oss har fått hjelp til å bearbeide det vonde. Vi vet det nytter å snakke om det.
Derfor har utsatte menn laget denne nettsiden. Fordi det finnes håp!
Velkommen til utsattman.no


SSMM - Senter for seksuelt misbrukte menn
SSMM er en selvhjelpsorganisasjon som drives med tilskudd fra Oslo kommune og Barne- og likestillingsdepartementet. Organisasjonen drives og ledes daglig av menn som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep. Alle på senteret, inkludert våre brukere har taushetsplikt.


ADAM - Tilbud til menn
ADAM er et kirkelig kontakt- og hjelpetilbud til menn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten eller senere i livet.
ADAM tilbyr en mulighet for menn til
- å kunne formidle og bearbeide egne overgrepserfaringer
- å bryte tausheten og isolasjonen som omgir deres erfaringer
- å skape nye og positive forandringer i sine liv .


Landsforeningen for Voldsofre
Landsforeningen for Voldsofre skal arbeide for å hjelpe og støtte de som har vært utsatt for vold, og er påført skade av fysisk, psykisk og økonomisk art.
Den skal videre arbeide for og redusere bruken av vold, og herunder kartlegge omfanget av vold, arten av den og virkningen. Dette for å finne ut hvordan den best kan reduseres, og prøve å påvirke folkemeningen til å motvirke vold.
Foreningen er politisk uavhengig, og heller ikke avhengig av religiøse eller andre institusjoner, men forutsettes å samarbeide med alle det er naturlig å samarbeide med.


Likestillings- og diskrimineringsombudet
Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, språk, religion, seksuell orientering og alder. Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.


SSFF - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging
SSFF har som målsetting å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge. Senterets nettsted er en ressursbank som inneholder aktuell informasjon og kunnskap om selvmordsforskning og –forebygging.


Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS
NKVTS skal styrke kunnskap og kompetanse om vold og overgrep, flyktninger/tvungen migrasjon, katastrofer og traumatisk stress.


Voksne for barn
Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse.
Voksne for Barn er opptatt av at barn og unges interesser synliggjøres og at barn og unges psykiske helse ivaretas. Vi arbeider for at alle barn og unge i Norge skal få en omsorgsfull oppvekst preget av trygghet og trivsel.


ROS - Rådgivning Om Spiseforstyrrelser
ROS - Rådgivning om Spiseforstyrrelser er en interesseorganisasjon for alle som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende.


Dixi - ressursside for voldtatte
DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende, spre informasjon om senskader og følgeskader samt drive holdningskapende arbeid.


Nettportalen noabuse.no
Sidene gir en oversikt over hjelpeapparatet mot seksuelle overgrep, familievold og rusmisbruk. Ressurser på nett, omhandler temaene angst, spiseforstyrrelser, selvmord m.m. Hovedoppgaven er å synliggjøre faglige instanser, avisstoff, og temastoff.


Fri rettshjelp
Fri rettshjelp er et rettshjelpstilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi.


Skadesiden.no - Voldsoffererstatning
Som voldsoffer har du sikkert mange spørsmål om rettigheter i forhold til staten, i forhold til forsikringsordninger og i forhold til folketrygden. Her kan forhåpentlig finne svar på noen av dine spørsmål.


Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Selvhjelp for invandrere og flyktninger hjelper våre nye borgere til å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer.ADAM er et kirkelig kontakt- og hjelpetilbud til menn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten eller senere i livet.

Du er her: Startsiden