Krise- og Kompetansesenteret

- Etnedal, Gran, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Lunner, Modum, Nord-Aurdal, Ringerike, Sigdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre

Artikler

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, språk, religion, seksuell orientering og alder. Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.


Nettverk for minoritetskvinner
MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom det fellesskapet våre brukere er med på å skape, fremmes og synliggjøres de ressurser og potensialer minoritetskvinner og -jenter besitter.


SSFF - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging
SSFF har som målsetting å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge. Senterets nettsted er en ressursbank som inneholder aktuell informasjon og kunnskap om selvmordsforskning og –forebygging.


FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
FOKUS er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid. FOKUS overordnede mål er å bidra til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt.


Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS
NKVTS skal styrke kunnskap og kompetanse om vold og overgrep, flyktninger/tvungen migrasjon, katastrofer og traumatisk stress.


Voksne for barn
Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse.
Voksne for Barn er opptatt av at barn og unges interesser synliggjøres og at barn og unges psykiske helse ivaretas. Vi arbeider for at alle barn og unge i Norge skal få en omsorgsfull oppvekst preget av trygghet og trivsel.


ROS - Rådgivning Om Spiseforstyrrelser

ROS - Rådgivning om Spiseforstyrrelser er en interesseorganisasjon for alle som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende.


IKS - Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser er en medlemsorganisasjon for kvinner som har eller har hatt spiseforstyrrelser.


Dixi - ressursside for voldtatte
DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende, spre informasjon om senskader og følgeskader samt drive holdningskapende arbeid.


Nettportalen noabuse.no
Sidene gir en oversikt over hjelpeapparatet mot seksuelle overgrep, familievold og rusmisbruk. Ressurser på nett, omhandler temaene angst, spiseforstyrrelser, selvmord m.m. Hovedoppgaven er å synliggjøre faglige instanser, avisstoff, og temastoff.


Fri rettshjelp
Fri rettshjelp er et rettshjelpstilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi.


Landsforeningen for Voldsofre
Landsforeningen for Voldsofre skal arbeide for å hjelpe og støtte de som har vært utsatt for vold, og er påført skade av fysisk, psykisk og økonomisk art.
Den skal videre arbeide for og redusere bruken av vold, og herunder kartlegge omfanget av vold, arten av den og virkningen. Dette for å finne ut hvordan den best kan reduseres, og prøve å påvirke folkemeningen til å motvirke vold.
Foreningen er politisk uavhengig, og heller ikke avhengig av religiøse eller andre institusjoner, men forutsettes å samarbeide med alle det er naturlig å samarbeide med.


Skadesiden.no - Voldsoffererstatning

Som voldsoffer har du sikkert mange spørsmål om rettigheter i forhold til staten, i forhold til forsikringsordninger og i forhold til folketrygden. Her kan forhåpentlig finne svar på noen av dine spørsmål.


Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Selvhjelp for invandrere og flyktninger hjelper våre nye borgere til å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer.

Du er her: Startsiden